Kontakt information
Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
DK-2670 Greve
+45 43 90 50 12
+45 43 90 50 02

Kørselsvejledning/Adresse
Kontor & Service
Kontakt
Produktsammenligninger
Sammenlign produkter nu


Sammenligningstabel
HOBART

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

Anvendelsesområde:

1.1.
Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på sælgers levering af varer og tjenesteydelser i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

1.2.
I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.

1.3.
Købers evt. købebetingelser finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Betingelsesvilkår:

2.1.
Med mindre andet er aftalt er betalings betingelserne 30 dage netto fra fakturadato.

2.2.
Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renter 1,5% pr. påbegyndt måned. Renterne tilskrives månedligt, således at sælger er berettiget til at beregne renters rente.

Ejendomsforbehold:

3.1.
Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten indtil hele købesummen for varen er betalt. Dette betyder, at sælger ved manglende rettidig betaling kan tage det solgte tilbage og gøre et eventuelt restkrav gældende mod køberen. Restkravet opgøres som forskellen mellem den pris, som sælger i frit salg kan opnå for de tilbagetagne varer, og det beløb, der skyldes i henhold til den indgåede aftale om køb (med tillæg af omkostninger ved tilbagetagelsen og dækningssalget).

3.2.
Sælger er ikke forpligtet til at lade varen vurdere forud for et sådant dækningssalg, men vil naturligvis bestræbe sig på at opnå den bedst mulige pris. Kan den tilbagetagne vare ikke sælges indenfor en rimelig periode, er sælger berettiget til at bortskaffe varen og gøre hele kravet gældende overfor køberen.

3.3.
Sælgers erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler fastholdes uanset indholdet af det aftalte ejendomsforbehold.

3.4.
Når sælger gør et ejendomsforbehold gældende, er sælger berettiget til straks at kræve den solgte vare tilbage fra køberen.

3.5.
Sælger behøver ikke at søge fogedrettens bistand til en sådan tilbagelevering, idet parterne ved købets indgåelse er enige om sælgers ret til at kræve tilbagelevering ved købers manglende rettidige betaling af købesummen. Sælgers eventuelle forsøg på at formå køber til at opfylde sine betalingsforpligtelser medfører ikke, at sælgers ret til at gøre ejendomsforbeholdet gældende bortfalder.

3.6.
Ved salg til private forudsættes købesummen erlagt senest ved varens overgivelse til køberen.
I ekstraordinære tilfælde kan sælger beslutte skriftligt at indrømme den private køber kort henstand med betalingen. I sådanne tilfælde forbeholder sælger sig ejendomsretten til den solgte vare indtil hele købesummen er betalt (jf. i det hele dette punkt 3).

3.7.
Særskilt aftale om udskydelse af betalingen kan i forbrugerkøb kun træffes for køb over kr. 2.000 og kun, når køberen straks erlægger minimum 20% af købesummen.

Forsinkelse med levering:

4.1.
Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller øvrige omstændigheder uden for sælgers kontrol, herunder import- og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art.

4.2.
Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

4.3.
I tilfælde af forsinkelse som følge af de under pkt. 4.1. nævnte omstændigheder skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet ud over 3 måneder.

4.4.
I øvrige tilfælde af forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt sælger ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra køber.

Mangler: 

5.1.
I tilfælde af at der indenfor 12 måneder efter levering konstateres oprindelige mangler ved det leverede, er sælger forpligtet til at foretage omlevering, efterlevering eller udbedring. Sælger kan kræve at foretage udbedring frem for omlevering eller efterlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

5.2.
Køber kan hverken hæve handlen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, med mindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

Produktansvar:

6.1.
Sælger er kun ansvarlig for produktskader i forhold til køber, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger.

6.2.
Med mindre det godtgøres, at sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, er sælger ikke produktansvarlig for følgende tingskader.
• Skader på fast ejendom eller løsøre som indtræder, medens det leverede er i købers besiddelse.
• Skader på produkter, der er fremstillet af køber.
• Skader på produkter, hvori de af køber og/eller tredjemand fremstillede produkter tillige indgår.

6.3.
I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar ved ovennævnte bestemmelser er begrænset i forhold til køber.

Fragt:

7.1

I Danmark sendes gods DAP.

Til alle andre lande sendes gods EX Works.

Ansvarsbegrænsning og tilbagelevering af el-skrot:

8.1.
Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand medmindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

8.2.
For så vidt angår elektrisk og elektronisk udstyr som bliver solgt ved denne aftale, er det aftalt, at køberen af det elektriske og elektroniske udstyr for egen regning foranstalter affaldet af det elektriske og elektroniske udstyr tilbageleveret til sælgerens adresse. Sælgeren varetager herefter for egen regning håndteringen af affaldet i henhold til §9.j. i miljøbeskyttelsesloven.

Værneting:

9.1.
Enhver tvist mellem sælger og køber vedrørende nærværende kontrakts tilblivelse, forståelse eller gennemførelse skal efter sælgers valg afgøres ved Sø- og Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting. I begge tilfælde med sædvanlig appeladgang.

Forbehold: 
Der tages forbehold for trykfejl, ekstra ordinære prisstigninger og afgiftsændringer uden for Hobart Scandinavia’s kontrol, force majeur samt ændringer i produkternes specifikationer.

Tilbud: 
Med mindre andet oplyses, er fremsendte tilbud på maskiner og reservedele gældende i 6 måneder fra skrifteligt tilbudsdato.

 

top